Kassaflödesanalys, vad är det? – Kassaflöde för nybörjare

Last Updated on February 10, 2024 by Maria

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys eller Cash Flow Statement, som det heter på engelska, kan även kallas för finansieringsanalys, men är egentligen bara två olika benämningar på en och samma företeelse: att förklara eventuella förändringar av de likvida medel som finns i ett företag.

En kassaflödesanalys består av tre delar

Analysen är en rapport innehållande uppgifter om företagets finansiella flöden, alltså in- och utbetalningar inom en viss tidsperiod. Rapporten är en sammanställning av företagets kassaflöde, och ger en överblick över hur företagets likvida medel går in och ut.
Rapportens tre delar ska bestå av:

  • Kassaflödesanalys av den löpande verksamheten

Denna analysdel omfattar verksamhetens huvudsakliga intäktskällor, såsom varulager, avskrivningar av skulder, försäljning mm.

  • Kassaflödesanalys av investeringar

Denna analysdel omfattas av verksamhetens investeringar, såsom nyförvärv, avyttringar mm.

  • Kassaflödesanalys av den ekonomiska verksamheten

Den sista analysdelen omfattar företagets finansieringsverksamhet, såsom nyemissioner, skuldamorteringar, upptagna lån mm.

Vad har man för nytta av detta?

En kassaflödesanalys kan vara till nytta för såväl ett företag som för externa intressenter, det vill säga kunder, leverantörer, grossister osv. Den kan bidra till en samlad och ökad kontroll över företagets inkomster och utgifter, och underlättar mycket i redovisningsarbetet (bokföringen).

För externa intressenter är det av stort intresse och stor nytta att känna till ett företags finansiella situation, i synnerhet om företaget ifråga är en befintlig eller potentiell samarbetspartner. Den faktiska likviditeten säger en hel del om företagets potential, inte minst på lång sikt.

Ett praktiskt redskap och värdefullt underlag i redovisningsarbetet

En kassaflödesanalys kan även användas som redskap vid en jämförelse av olika företag, samt som underlag för framtida analyser. Så även om det i dagsläget inte finns lagstadgat att mindre företag ska göra/lämna in en kassaflödesanalys är det ett viktigt verktyg och ett värdefullt underlag, inte minst i arbetet med bokföringen.

Vad är en balansomslutning.