Romerska siffror – Omvandlare Till Vanliga Siffror

Last Updated on February 10, 2024 by Kuriosa

{{CODE2}}
Använd den här omvandlaren för att enkelt omvandla vanliga siffror till romerska siffror. Det inte många vet är att de “vanliga” siffror vi använder idag är arabiska siffror från början.

Det romerska talsystemet

Romarna skapade ett imperium som på ett avgörande sätt påverkade den europeiska kulturen. Rom styrdes till en början av kungar men mot slutet av 500-talet f.kr infördes istället en republik. Ett av Romarrikets arv som vi ser än idag är dess talsystem, romerska siffror.

Det romerska talsystemet har kommit att bli ett långlivat talsystem som har levt kvar i antiken, medeltiden samt renässansen efter sin uppkomst i den norditalienska förhistorien. Själva talsystemet är mycket äldre än den romerska civilisationen, det är ett av världens äldsta ännu levande arv, trots att detta talsystem är mer än tretusen år gammalt kan vi ännu se det i stort sett all samhällets områden.

Det romerska talsystemet höll en säker position fram tills början av tolvhundratalet då Fibonacci eller Leonardo från Pisa publicerade sin bok Liber Abaci där han beskriver sin uppfunna talserie som också är världskänd vid namnet Fibonaccikoden. Detta var det första tillfället den europeiska befolkningen introducerades till de indo-arabiska siffrorna, då koden var skriven med detta talsystem.

2020 till 2028 i romerska siffror

2020 = MMXX = 1000 + 1000 + 10 + 10
2021 = MMXXI = 1000 + 1000 + 10 + 10 + 1
2022 = MMXXII = 1000 + 1000 + 10 + 10 + 1 + 1
2023 = MMXXIII = 1000 + 1000 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
2024 = MMXXIV = 1000 + 1000 + 10 + 10 + 5 − 1
2025 = MMXXV = 1000 + 1000 + 10 + 10 + 5
2026 = MMXXVI = 1000 + 1000 + 10 + 10 + 5 + 1
2027 = MMXXVII = 1000 + 1000 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
2028 = MMXXVIII = 1000 + 1000 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1

Skillnaden mellan romerska och indo-arabiska siffror

Den främsta skillnaden mellan det romersk och det indo-arabiska talsystemet är deras användningsområden. Romerska siffrorna och tal användes främst för att skiva ner viktig information samt bevara information, själva beräkningarna gjordes för det mesta på en abakus, vilket är en slags kulram. Beräkningarna gjordes på kulram snarare än papper då bläck och papper var mycket dyra och inte användes i onödan.
De indo-arabiska talen blev allt mer populära när man började utföra beräkningar med dem, när matematiken avancerade till papper och penna istället för kulram. De då nya talen som kom till Europa hade redan använts under lång tid av indiska och därefter arabiska astronomer. De var det nya talsystemet för den tidiga medeltidens relativt enkla beräkningar samt matematisk akrobatik, trigonometriska funktioner samt även för de mer avancerade ekonomiska konstruktionerna som förekom oftare kring medeltidens slut. Den enkla mynthandeln hade nu uppdaterats till summor som överförs från en valuta till en annan samt procent av belopp, räntor med mera.
En anledning till att vi bytte till det indo-arabiska talsystemet var även att vi pratade än mer språk under medeltiden än vad vi gör i dagens värld vilket skapade problem då många tal började på samma bokstav. Det romerska talsystemet saknade standardisering då det varierade från författare till författare beroende på plats. När internationell handel och vetenskap avancerade dög inte detta.

Romerska siffror uppbyggnad – De sju olika siffertecknen

Det talsystem vi normalt sett använder i Sverige är det arabiska talsystemet, det romerska talsystemet är uppbyggd på ett helt annat sätt. Det romerska talsystemet är baserat på siffrans position i systemet, dess position avgör dess värde.
Romerska siffrorna och dess talsystem består vanligtvis av sju grundläggande siffror, att det just är sju är ingen slump, talet sju hade nämligen en speciell symbolik under antiken. De romerska siffror som används kan du se nedan.

  • I = 1
  • V = 5
  • X = 10
  • L = 50
  • C = 100
  • D = 500 (ibland används Q istället för D)
  • M = 1000

År 200 f. kr införde romarna ytterligare tecken i systemet som användes för att beteckna större tal samt bråk. Trots detta inkluderades aldrig talet 0 i detta talsystem vilket gjorde att det inte gick att räkna med decimaltal.

Talsystemets regler

För att bilda andra tal än de sju grundläggande siffrorna använder man kombinationer eller fastställda regler. Talsystemets regler innebär:

  • Om du placerar två likadana siffror bredvid varandra bör de adderas, II utläses I + I = 2.
  • Om en siffra med högre värde står framför en siffra med ett lägre värde adderas de samman, till exempel VI utläses 5 + 1 = 6.
  • Föregår en siffra med ett lägre värde en med ett högre värde så subtraheras det lägre värdet från det högre, till exempel IV utläses 5 – 1 = 4. Har siffran istället ett vertikalt streck på vardera sidan markerar det att den är värd hundra gånger så mycket som originalvärdet, |I| är alltså samma sak som C.

En ytterligare sak att tänka på är att ett lägre teckens värde används före de större när talen skrivs ut, exempelvis talet tre skrivs III snarare än IIV.
Eftersom romerska siffor och tal har ett fast värde (alltså inte olika värde för olika position som de arabiska talen i decimalsystemet = våra tal), sker sammansättningen till andra tal efter följande regler:

Romerska siffror – historia

Det romerska talsystemet uppkom i antika Rom och användes för att skriva nummer över hela Europa fram till sen medeltid.
Användandet av romerska siffror fortsatte lång efter det romerska imperiets fall, från tidigt 1400 tal började det romerska alfabetet dock ersättas av arabiska nummer och det arabiska alfabetet.
Du ser ofta Romerska siffror på urtavlor, däribland den världskända Big Ben från 1852. Siffrorna är skrivna från ett till tolv i romerska siffror, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.

Så används romerska siffror idag

Idag kan du se romerska siffror i regentnummer i bland annat kunganamn samt påvenamn (Karl XII och Benedictus XVI).
Inom statsvetenskapen kan du även se romerska siffror användas för att skilja olika regeringar inom samma land åt genom att lägga till en romersk siffra till regeringschefens namn. Detta sker oftast om samma person har varit regeringschef flera gånger, den romerska siffran i kronologisk ordning används då för att skilja ministrarna från varandra.
Romerska siffror används även som kapitelnummer, sidnummer eller förordsnummer i böcker. Inom kemi används de även för att ange oxidationstal och i listor för en särskild ordning.
Man kan sätta ett streck ovanför en bokstav för att markera att den är värd tusen gånger så mycket, Ī är alltså samma sak som M. Ett vertikalt streck på vardera sidan av ett tal markerar att det är värt hundra gånger så mycket, |I| är alltså samma sak som C.

Arabiska talsystemet

Som vi redan konstaterat använder vi det arabiska talsystemet i dagens samhälle även om romerska siffror används fast i mindre utsträckning, vilket framförallt beror på att de är omoderna i två bemärkelser. Romerska siffror kan inte användas för decimaltal, de allra flesta idag har inte kännedom om hur man använder sig av romerska siffror samt att större tal kräver många tecken och kan på så sätt bli svåra att utläsa.

Romerska Siffror Konverteringstabell

Siffror Romerska Siffror Beräkning
0 not defined
1 I 1
2 II 1+1
3 III 1+1+1
4 IV 5-1
5 V 5
6 VI 5+1
7 VII 5+1+1
8 VIII 5+1+1+1
9 IX 10-1
10 X 10
11 XI 10+1
12 XII 10+1+1
13 XIII 10+1+1+1
14 XIV 10-1+5
15 XV 10+5
16 XVI 10+5+1
17 XVII 10+5+1+1
18 XVIII 10+5+1+1+1
19 XIX 10-1+10
20 XX 10+10
21 XXI 10+10+1
22 XXII 10+10+1+1
23 XXIII 10+10+1+1+1
24 XXIV 10+10-1+5
25 XXV 10+10+5
26 XXVI 10+10+5+1
27 XXVII 10+10+5+1+1
28 XXVIII 10+10+5+1+1+1
29 XXIX 10+10-1+10
30 XXX 10+10+10
31 XXXI 10+10+10+1
32 XXXII 10+10+10+1+1
33 XXXIII 10+10+10+1+1+1
34 XXXIV 10+10+10-1+5
35 XXXV 10+10+10+5
36 XXXVI 10+10+10+5+1
37 XXXVII 10+10+10+5+1+1
38 XXXVIII 10+10+10+5+1+1+1
39 XXXIX 10+10+10-1+10
40 XL -10+50
41 XLI -10+50+1
42 XLII -10+50+1+1
43 XLIII -10+50+1+1+1
44 XLIV -10+50-1+5
45 XLV -10+50+5
46 XLVI -10+50+5+1
47 XLVII -10+50+5+5+1
48 XLVIII -10+50+5+1+1+1
49 XLIX -10+50-1+10
50 L 50
51 LI 50+1
52 LII 50+1+1
53 LIII 50+1+1+1
54 LIV 50-1+5
55 LV 50+5
56 LVI 50+5+1
57 LVII 50+5+1+1
58 LVIII 50+5+1+1+1
59 LIX 50-1+10
60 LX 50+10
61 LXI 50+10+1
62 LXII 50+10+1+1
63 LXIII 50+10+1+1+1
64 LXIV 50+10-1+5
65 LXV 50+10+5
66 LXVI 50+10+5+1
67 LXVII 50+10+5+1+1
68 LXVIII 50+10+5+1+1+1
69 LXIX 50+10-1+10
70 LXX 50+10+10
71 LXXI 50+10+10+1
72 LXXII 50+10+10+1+1
73 LXXIII 50+10+10+1+1+1
74 LXXIV 50+10+10-1+5
75 LXXV 50+10+10+5
76 LXXVI 50+10+10+5+1
77 LXXVII 50+10+10+5+1+1
78 LXXVIII 50+10+10+5+1+1+1
79 LXXIX 50+10+10-1+5
80 LXXX 50+10+10+10
81 LXXXI 50+10+10+10+1
82 LXXXII 50+10+10+10+1+1
83 LXXXIII 50+10+10+10+1+1+1
84 LXXXIV 50+10+10+10-1+5
85 LXXXV 50+10+10+10+5
86 LXXXVI 50+10+10+10+5+1
87 LXXXVII 50+10+10+10+5+1+1
88 LXXXVIII 50+10+10+10+5+1+1+1
89 LXXXIX 50+10+10+10-1+10
90 XC 100-10
91 XCI 100-10+1
92 XCII 100-10+1+1
93 XCIII 100-10+1+1+1
94 XCIV 100-10-1+5
95 XCV 100-10+5
96 XCVI 100-10+5+1
97 XCVII 100-10+5+1+1
98 XCVIII 100-10+5+1+1+1
99 XCIX 100-10-1+10
100 C 100
200 CC 100+100
300 CCC 100+100+100
400 CD 500-100
500 D 500
600 DC 500+100
700 DCC 500+100+100
800 DCCC 500+100+100+100
900 CM 1000-100
1000 M 1000
5000 V
10000 X
50000 L
100000 C
500000 D
1000000 M

 

Romerska siffror Värde Latinskt namn
I 1 unus
V 5 quinque
X 10 decem
L 50 quinquaginta
C 100 centum
D 500 quingenti
M 1000 mille

 

Fler Romerska konverteringstabeller

Siffror Romerska siffror
1 I
2 II
3 III
4 IV
5 V
6 VI
7 VII
8 VIII
9 IX
10 X
11 XI
12 XII
13 XIII
14 XIV
15 XV
16 XVI
17 XVII
18 XVIII
19 XIX
20 XX
21 XXI
22 XXII
23 XXIII
24 XXIV
25 XXV

 

Siffror Romerska Siffror
20 XX
25 XXV
30 XXX
35 XXXV
40 XL
45 XLV
50 L
55 LV
60 LX
65 LXV
70 LXX
75 LXXV
80 LXXX
85 LXXXV
90 XC
95 XCV
100 C
105 CV
110 CX
115 CXV
120 CXX
125 CXXV
130 CXXX
135 CXXXV
140 CXL
Siffror Romerska Siffror
100 C
125 CXXV
150 CL
175 CLXXV
200 CC
225 CCXXV
250 CCL
275 CCLXXV
300 CCC
325 CCCXXV
350 CCCL
375 CCCLXXV
400 CD
425 CDXXV
450 CDL
475 CDLXXV
500 D
525 DXXV
550 DL
575 DLXXV
600 DC
625 DCXXV
650 DCL
675 DCLXXV
700 DCC

 

Siffror Romerska Siffror
750 DCCL
825 DCCCXXV
900 CM
975 CMLXXV
1050 ML
1125 MCXXV
1200 MCC
1275 MCCLXXV
1350 MCCCL
1425 MCDXXV
1500 MD
1575 MDLXXV
1650 MDCL
1725 MDCCXXV
1800 MDCCC
1875 MDCCCLXXV
1950 MCML
2025 MMXXV
2100 MMC
2175 MMCLXXV
2250 MMCCL
2325 MMCCCXXV
2400 MMCD
2475 MMCDLXXV
2550 MMDL

 

Leave a Reply