Vad betyder nyckeltal?


Last Updated on juni 27, 2021 by Jessica

Vad betyder nyckeltal?

Med hjälp av nyckeltal kan du värdera och bedöma ett företag och dess verksamhet. Tack vare nyckeltalen kan du lätt få en inblick i hur ett visst företag går och jämföra det med andra företag. För investerare är möjligheten att jämföra olika nyckeltal en guldgruva i jakten på bra aktier. På engelska kallas nyckeltal för Key performance indicator.

Enklare jämförelser

I teorin innehåller ett företags räkenskaper all nödvändig information för att man ska kunna bedöma hur verksamheten går. I praktiken blir det otympligt och svårt att jämföra mot föregående kvartal och år. Ifall du vill jämföra ett företag med ett eller flera andra bolag blir det ännu svårare om du bara jämför absoluta tal.

Därför behövs nyckeltal. De används för att lättare kunna jämföra utvecklingen inom ett företag och hur företagets finanser ser ut jämfört med konkurrenternas.

Med hjälp av nyckeltalen kan investerare, analytiker och banker snabbt bilda sig en uppfattning om företags ekonomi.

Så används nyckeltalen

Nyckeltal kan användas i ett flertal situationer, bland annat för att:

 • Fatta beslut
 • Se hur företaget mår
 • Besluta om budget
 • Besluta om verksamhetsmål
 • Se vilka delar av verksamheten som går bra eller dåligt
 • Jämföra verksamheten med konkurrenterna
 • Hitta köpvärda aktier

Olika slags nyckeltal

Det finns olika sätt att kategorisera nyckeltalen på. En vanlig indelning är lönsamhetsmått, verksamhetsmått och finansiella mått. Sveriges Finansanalytikers Förening har tagit fram rekommendationer för hur nyckeltalen kan klassificeras i fyra kategorier: Avkastningstal, mått för arbets- och kapitalintensitet, finansiella mått och aktierelaterade mått.

Vanliga nyckeltal

Det finns mängder med nyckeltal. Inom redovisningen förekommer följande ofta:

 • Soliditet: Visar hur stor del av företagets tillgångar som finansieras med eget kapital. En hög soliditet innebär finansiell styrka och låg risk. En allt för hög soliditet kan dock indikera att företaget inte utnyttjar sin fulla tillväxtpotential.
 • Likviditet: Företagets kortsiktiga förmåga att betala räkningar och skulder. Ett företag med stora tillgångar och hög omsättning kan ändå drabbas av likviditetsproblem ifall det inte har tillräckligt med pengar på sitt bankkonto för att betala kortfristiga skulder.
 • Eget kapital: Företagets tillgångar minus skulderna. Hit räknas all vinst efter att utdelningar till aktieägarna gjorts samt allt insatt kapital.
 • Rörelseresultat: Ett av de viktigaste nyckeltalen. Kallas även för EBIT, som står för Earnings Before Interest and Taxes. Röresleresultatet är alltså resultatet i företaget efter verksamhetskostnaderna men innan finansiella kostnader och skatt. När detta nyckeltal är högt visar det att företaget har goda sannolikheter att klara sig i det långa loppet.
 • Avkastning på eget kapital: Avkastning på eget kapital är det samma som tillväxten i företagets egna kapital. Detta nyckeltal visar hur mycket aktieägarna tjänat på att investera i företaget. Värdet bör vara högre än bankräntan.
 • P/E-tal: P/E står för Price-Earnings ratio och visar aktiepriset i förhållande till vinsten. Det är ett sätt att värdera bolaget, till exempel för att bedöma när det är läge att köpa aktien. Liknande värderingsmått är P/S (Price-sales ratio = priset i förhållande till omsättningen) och P/B (Price-to-book ratio = priset i förhållande till det bokförda värdet).
 • Andra nyckeltal för aktieanalys: När man analyserar aktier och jämför olika investeringscase finns det mängder med användbara nyckeltal. Några vanligt förekommande är bruttomarginal, vinstmarginal, utdelningsandel, direktavkastning och skuldsättningsgrad.

Sammanfattning

Nyckeltal används för att snabbt kunna jämföra olika aspekter av ett företags verksamhet. De kan användas för att jämföra hur företaget utvecklats över tid och hur det förhåller sig till andra företag inom samma bransch.

Recent Posts