Vad betyder rörelseresultat? | Definition av förklaring av Rörelseresultat


Last Updated on juni 27, 2021 by Jessica

Rörelseresultat

Jag fick en fråga av en medlem idag om vad rörelseresultat är för något och om jag använder det något i mina fundamentala analyser för mina portföljer.

Jag har inte skrivit om rörelseresultat på Samuelssons Rapport tidigare och tänkte att istället för att uppfinna hjulet igen så finns det säkert någon som redan gjort något bra på nätet om detta. Vad jag hittade var följande:

Wikipedia skriver följande om rörelseresultat:

Rörelseresultat eller EBIT, efter engelskans Earnings Before Interest and Taxes, är ett mått på ett företags vinst före räntor och skatter, det vill säga differensen mellan rörelsens intäkter och rörelsekostnaderna. Begreppet används inom bokföring och finansiell analys. Rörelseresultatet utgör vanligen den första delen av ett företags resultaträkning.

Resultat efter finansiella poster är ett begrepp inom bokföring och finansiell analys. Resultat efter finansiella poster utgör den andra resultatnivån efter rörelseresultatet. Denna resultatnivå tar hänsyn till resultatet från finansiella poster, exempelvis resultat från andelar i koncern- och intressebolag, resultat från värdepapper och fordringar som faller inom typen anläggningstillgångar samt räntekostnader och ränteintäkter.

Nettoresultat utgör den tredje och slutgiltiga resultatnivån efter rörelseresultatet. Nettoresultat är företags vinst efter avsättningar till periodiseringsfond samt vinstskatt (f.n 22 % i Sverige). Det är sammanfattat hur mycket pengar företaget har att dela ut i form av aktieutdelning alt. återinvestera i verksamheten.

UC skriver följande om rörelseresultat:

Rörelseresultat är ett begrepp inom bokföring och finansiell analys. Rörelseresultatet utgör vanligen den första delen av ett företags resultaträkning och är differensen mellan rörelsens intäkter och rörelsekostnaderna. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax).

rörelseresultat
rörelseresultat

Resultat efter finansiella poster är ett begrepp inom bokföring och finansiell analys. Resultat efter finansiella poster utgör den andra resultatnivån efter rörelseresultatet. Denna resultatnivå tar hänsyn till resultatet från finansiella poster, exempelvis resultat från andelar i koncern- och intressebolag, resultat från värdepapper och fordringar som faller inom typen anläggningstillgångar samt räntekostnader och ränteintäkter.

Startaegetinfo.se skriver följande om rörelseresultat

Rörelseresultatet är en viktig post i resultaträkningen som det ofta läggs stor vikt vid under rapportperioder i olika börsnoterade företag. Det är resultatet av hur själva verksamheten (rörelsen) går och visar antingen en vinst eller förlust som framkommer innan resultatet före finansiella intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner (se obeskattade reserver) och skatt på årets resultat beräknas. Se även mall resultaträkningoch mall årsredovisning.

Observera att ett positivt rörelseresultat inte behöver innebära att ett företag går med vinst. Det kan ju vara så att ett företag har höga räntekostnader etc. som leder till att årets resultat blir negativt. Rörelseresultatet beräknas genom att man tar rörelseintäkterna minus rörelsens kostnader i en kostnadsslagsindelad resultaträkning medan man i en funktionsindelad resultaträkning får fram rörelsekostnaderna efter att t.ex. försäljnings och administrationskostnader samt forsknings- och utvecklingskostnaderna subtraherats från bruttoresultatet. En annan benämning för rörelseresultatet är det som kallas för EBIT (Earnings Before Income and Taxes) vilket är ett mycket återkommande begrepp inom finansiell analys och då främst när det gäller företagsvärdering där det är mycket användbart. Rörelseresultatet är alltid en viktig värdemätare på hur företaget mår varför detta resultat bör få stor uppmärksamhet, även för den som driver ett mindre företag.

Det finns många nyckeltal man kan använda om man vill göra en fundamental analys. Om det görs rätt så kan nyckeltal ge oss bra och värdefull info om ett företag och dess aktie. Om du vet hur du skall tolka dessa så kan de ge dig en värdefull bild på hur ett företags verksamhet ser ut. Här kan du läsa mer om vår syn på fundamental analys.

Recent Posts