Utdelningsaktier portfölj för nybörjare – Hur sätter man igång?


Utdelningsaktier portfölj för nybörjare

Last Updated on april 17, 2022 by Maria

Utdelningsaktier syftar till aktier med utdelning och direktavkastning. Hur hög aktieutdelningen är kan variera, vilket även gäller avkastningens frekvens. Det finns olika anledningar till att investera i utdelningsaktier; vissa gör det för att få en passiv inkomst via avkastningen och andra gör det för att de tycker att utdelningsaktier verkar vara en allmänt bra grej att investera i.

Termen utdelningsaktier används vanligtvis för att beskriva den sortens aktiebolag som årligen delar ut pengar i form av avkastning till aktieägarna. Aktiebolagen finns oftast listade på börsen, men det kan naturligtvis finnas aktiebolag som inte finns listade där. Aktiebolagen som har utdelning för sina aktier strävar ofta efter att antingen ha en stabil utdelning eller att kontinuerligt kunna höja utdelningsandelen. Att sänka utdelningen efterhand är förmodligen inget som bolagen brukar sträva efter, då det i vissa fall kan grunda sig i att det går sämre för bolaget.

Beroende på vilket syfte man har med att investera i utdelningsaktier kan man ta hänsyn till lite olika saker. Oavsett vilket ens syfte med investeringen är så kommer utdelningsaktier innebära just att det sker, eller förväntas ske, utdelningar till aktieägarna. Detta innebär att du årligen, eller flera gånger per år, får en viss summa pengar som baseras på den procentsats som aktiebolaget har, och beräknas utifrån hur mycket dina aktier i bolaget är värda.

Det är vanligt att personer som äger utdelningsaktier använder de pengar de får genom avkastningen till att återinvestera i fler aktier i samma aktiebolag, vilket gynnar både bolaget och bidrar till att utdelningsportföljen växer. Detta kallas i vissa fall för ränta på ränta-effekten. Oavsett hur man väljer att göra med de pengar man får av avkastningen så innebär det en passiv inkomst när man får pengar då och då utan någon annan motprestation än att äga utdelningsaktien.

Hög avkastning idag eller möjlighet till ökad avkastning över tid?

Hur stor avkastningen är kan som sagt skilja sig åt mellan olika utdelningsaktier. Här får man ofta gör en avvägning mellan utdelningar idag och hur mycket framtida tillväxt man vill se för utdelningsaktien. Hur man prioriterar här kan ha att göra med en tidsdimension:

 • Kortsiktig investering: Om man avser att investera kortsiktigt kan man värdesätta hög avkastning högre än potentiell framtida tillväxt och avkastning som ökar kontinuerligt. Detta på grund av att man kanske kommer ha sålt sina utdelningsaktier innan eventuell höjning av avkastningen sker, vilket gör att man ändå inte tar del av det. I dessa fall kan vissa därför anse att det är mer lönsamt att få en större utbetalning direkt.
 • Långsiktig investering: Om man har tänkt ha utdelningsaktier på längre sikt kan det ofta vara bra att även ha koll på hur bolagets tillväxt kan komma att se ut framöver. I dessa fall kan det löna sig att exempelvis välja en utdelningsaktie med något lägre kortsiktig avkastning, men som har tillväxtpotential och en avkastning som kommer öka kontinuerligt.

Uppdelningen mellan utdelningen idag och framtida tillväxt behöver inte vara så skarp att en utdelningsaktie till hundra procent är på det ena eller det andra sättet, utan ofta handlar det om en gradskala där båda delar finns med i någon omfattning. I och med att aktiehandel alltid är en kontingent process innebär det också att det är svårt att se dess beståndsdelar som någonting definitivt. Däremot kan dagens utdelning kontra potentiell tillväxt i framtiden ses som riktlinje för vilken utdelningsaktie som passar bäst för just den investeringsstrategin man själv använder sig av.

Hur mycket man i framtiden kan tjäna på aktier med hög utdelning och med en viss avkastning idag går aldrig att säga annat än i form av teoretiska spekulationer. Hur en akties utdelning har sett ut historiskt kan i vissa fall ge en indikation på hur aktieutdelningen kommer röra sig i framtiden – men det behöver inte göra det. I vissa fall kan det hända att en aktie som tidigare rört sig på ett visst sätt av någon anledning börjar röra sig annorlunda. Av den anledningen kan man heller inte veta i förväg hur aktieutdelningen framöver kommer se ut, även fast man kan beräkna sannolikheten för olika alternativ.

Vilken direktavkastning olika utdelningsaktier har kan man se i de olika aktiernas aktiedata. Direktavkastningen anges i procent, och det går att sortera aktielistor efter bolagets direktavkastning. I Sverige är det vanligt att direktavkastningen för aktier är runt nio procent som mest och allt där under förekommer.

Utdelningsaktier och aktiemarknadsrisk

Man brukar, när man pratar om aktier, skilja mellan stamaktier och preferensaktier. Om man bygger en utdelningsportfölj kan man exempelvis välja mellan olika preferensaktier som har en given direktavkastning och även en förutbestämd utdelning till de som äger aktierna.

Aktier som har hög avkastning kallas ibland för high yield-aktier. Detta ses ibland som fördelaktiga utdelningsaktier när man bygger en utdelningsportfölj just på grund av den höga direktavkastningen. Man bör dock vara medveten om att man om man handlar med denna typ av aktier också tar en aktiemarknadsrisk.

Utdelning

Utdelning, även kallat aktieutdelning, är när aktiebolag betalar ut en viss ekonomisk procentandel av sina tillgångar till aktieägarna. Utbetalningarna kan förstås som ett sätt för aktiebolagen att delge aktieägarna en ersättning, eller ränta, för det kapital de har investerat i bolaget genom att köpa aktier där. Att bolagen har möjlighet att göra detta kan exempelvis bero på att företaget har vuxit och därmed har en ökad ekonomisk omsättning, där utdelningen är en del av vinsten som företaget har gjort, samtidigt som företaget själva behåller resten av vinsten. Hur ofta utdelningarna sker kan variera och de kan vara antingen årliga eller ske några gånger per år. Utdelningen brukar anges i valuta, till exempel i ”<summa> SEK”.

Aktiekurs

Aktiekursen är det pris som aktien köps och säljs för vid en specifik tidpunkt. Detta innebär att köparen och säljaren måste vara överens för att kunna genomföra en affär; att säljaren är beredd att sälja aktien för det priset som köparen är beredd att köpa den för. Om de exempelvis skulle sälja och köpa aktien för 100 kronor kommer aktiekursen för den aktien vid det specifika tillfället vara just 100 kronor. Detta gör att aktiekurser kan förändras utifrån det priset som köparen och säljaren sätter på aktien.

Aktiekursen påverkas bland annat av vilken tillgång och efterfrågan som finns för de specifika aktierna i det specifika bolaget vid den specifika tidpunkten. Om det är många som säljer sina aktier betyder det att tillgången på dessa är stor. Om det samtidigt är få personer som vill köpa aktierna kan det komma att innebära att säljare sänker sina priser för att kunna sälja aktierna. Detta kan innebära att kursen kan gå ner.

Om det är få som säljer aktierna betyder det istället att tillgången är liten. Om det på samma gång är många personer som vill köpa dessa kan det göra så att priserna för dem stiger, vilket betyder att kursen kan gå upp.

Det finns även andra saker som kan påverka huruvida personer vill köpa vissa aktier eller inte. Det kan till exempel handla om vilket årsresultat bolaget har presenterat eller vilka attityder som finns mot företaget. Det kan också påverkas av trender i samhället och även inverkan från andra branscher och bolag kan spela in. Detta gäller framför allt på kortare sikt. När det gäller intresse för ett visst företags aktier på längre sikt kan mer övergripande saker spela in, såsom den ekonomiska konjunkturen eller hur företaget generellt har förändrats över tid.

Aktiens kurs och aktiens värde är olika saker. Medan aktiekursen baseras på köp- och säljpriset vid specifika tillfällen så bestäms aktiens värde av det värde som bolaget har. Aktiepriset för en aktie räknas ut genom att dela bolagsvärdet med antalet utestående aktier. Av den anledningen kan man heller inte dra likhetstecken mellan priset och bolagets egentliga värde, då man även måste ta hänsyn till hur många aktier som finns totalt.

Läs gärna: Bästa Utdelningsaktierna Med Hög Utdelning

Direktavkastning

Direktavkastningen syftar till samma sak som utdelningen. Skillnaden mellan utdelning och direktavkastning är att utdelningen anger utdelningen genom summan i valuta, medan direktavkastningen anger utdelningen i procent. Av den anledningen kan direktavkastning förstås som ett mått för att se hur stor procentuell del av investeringarna som fås tillbaka vid varje utdelning. Direktavkastningen räknas ut enligt följande formel:

Utdelning / Aktiekurs = Direktavkastning (%).

En sak som skiljer utdelning och direktavkastning åt är att direktavkastningen blir påverkad av både aktiekursen och utdelningen. Detta kan innebära att utdelningen kan vara samma summa för två personer som har köpt samma aktie fast under olika aktiekurser och därför har olika direktavkastning. Detta innebär också att om du köper flera aktier i samma bolag fast vid olika tidpunkter så kan direktavkastningen skilja sig åt mellan varje aktie. För att detta ska gälla är dock förutsättningen att aktiekursen förändrats.

Det finns flera saker som påverkar direktavkastningen, bland annat vilken utdelning ett visst bolag ger men också till vilken aktiekurs aktien är köpt. Det kan hända att en aktie både stiger och sjunker i värde, och om denna förändring verkar ha kommit plötsligt eller ser väldigt drastisk ut kan det många gånger vara en god idé att undersöka närmre hur det kommer sig. På så sätt kan man i vissa fall upptäcka betydande information som man kan ha missat, vilket inte bara påverkar aktiens pris vid den specifika tidpunkten, utan även kan ha att göra med bolagets värde och framtid – eller åtminstone påverka detta. I vissa fall kan det bero på någonting bolaget själv har gjort, såsom att de ändrat premisserna för utdelningarna eller minskat dessa, vilket kan göra att folk inte vill ha kvar sina aktier där.

Utdelningsaktier
Utdelningsaktier

Förhållandet mellan utdelning, aktiekurs och direktavkastning

 Utdelning, aktiekurs och direktavkastning är tre kategorier som på något sätt står i relation till varandra och därmed också har en förmåga att påverka varandra på olika sätt. Enkelt förklarat kan man säga följande: Om en aktiekurs stiger så kommer direktavkastningen sjunka; Om aktiekursen sjunker så kommer direktavkastningen att stiga.

Utdelning kan här förstås som samma sak som direktavkastning, på ett semantiskt plan. Anledningen till att direktavkastning används som begrepp här ovan är för att det fungerar bättre som måttenhet, då det avser den procentuella andelen av investeringen – medan utdelning brukar mätas i valuta.

Passiv inkomst via utdelningsaktier

Det förekommer att utdelningsaktier används som ett sätt att få en passiv inkomst. Detta möjliggörs genom den avkastningen som ges på de investeringar som aktieägarna har gjort. Hur stor den passiva inkomsten är beror bland annat på hur ens utdelningsportfölj är utformad, vilka utdelningsaktier som ingår där, vilka summor man har investerat i varje bolag och vilken direktavkastning som varje aktie har. Även andra faktorer kan spela in här, såsom bolagens värde, branschens position på marknaden, samhälleliga trender och bolagets utdelningsvillkor.

Att bygga en utdelningsportfölj

Det finns några olika strategier som går att använda sig av när man bygger en utdelningsportfölj. Det går aldrig att säga att någon specifik strategi är bättre eller sämre i sig självt, utan i dessa fall måste det alltid definieras vad som är bättre eller sämre och i vad det sätts i relation till. Av den anledningen finns det heller oftast inte några rätt eller fel i hur man kan bygga en utdelningsportfölj, utan allt beror på vad man önskar uppnå med den, vilka förutsättningar som finns och under hur lång tid man har tänkt bygga upp den. Det handlar ofta om både tycke och smak, och vilken typ av aktieportfölj man föredrar att ha.

Vissa kan föredra att äga utdelningsaktier i ett färre antal bolag, men att ha en större mängd kapital investerat i varje för att på så sätt kunna ha bra koll på hur det går för bolagen och kunna följa deras verksamhet och aktiekursrörelser lättare. Detta kan å ena sidan innebära färre utdelningar varje år, och å andra sidan att det är större summor som delas ut vid varje tillfälle.

En del gillar att titta utomlands. Det finns en mängd fina utländska utdelningsaktier. Det kan vara bra genom att man får en diversifiering och att man därmed sänker sin risk,

En del föredrar att äga ett större antal utdelningsaktier i en mängd olika bolag, vilket även kan fungera som ett sätt att öka riskspridningen på. Detta kan innebära fler utdelningar per år, men att det är mindre summor som delas ut då man kanske har placerat en mindre andel av sitt totala belopp man lagt i utdelningsportföljen i varje enskilt bolag. Det kan vara svårare och mer tidskrävande att följa varje bolag man har investerat i här, men samtidigt kan aktiekurserna i vissa fall ses som mindre betydelsefulla när det rör sig om en mindre investerad summa, jämfört med om man har en större summa placerad där.

När man bygger en utdelningsportfölj, precis som med andra aktieportföljer, finns det några saker som är vanligt att utgå ifrån för att öka sannolikheten för att bygga en stabil och långsiktig portfölj:

 • Flera olika bolag: Genom att bygga en utdelningsportfölj av aktier från olika bolag innebär det att man ökar riskspridningen, jämfört med om man skulle ha enbart ett bolag som utgjorde ens portfölj. Det behöver inte innebära att man måste ha jättemånga olika bolag i sin portfölj – om man inte vill – men det är vanligt att se till att ha runt tio olika bolag som en nedre gräns. Som tidigare nämnts finns det ju dock inga rätt och fel i hur man bygger upp sin portfölj, då det handlar om vad man vill uppnå med den.I vissa fall kan det säkert finnas anledningar till att enbart ha någon, eller några, enstaka bolag som får utgöra hela portföljen. Att man när man har ett lägre antal bolag i sin portfölj har möjlighet att följa och hålla koll på bolaget och deras aktier kan även det förstås som ett sätt att öka riskspridningen.
 • Flera olika branscher: Aktiebolagen är verksamma inom en mängd olika branscher, men det finns också många aktiebolag som är verksamma inom samma bransch. Med bransch menas här den övergripande verksamhetsområde som bolaget är verksamt inom. Det kan till exempel röra sig om energi, material, hälsovård, teleoperatörer och liknande. De aktiebolag som är listade på börsen tillhör någon av de sektorer som finns angivna i Global Industri Classification Standard.Genom att ha aktier från olika branscher i sin portfölj sprids risken ytterligare. Om man exempelvis enbart har aktier inom en specifik bransch kan det innebära en risk, även om aktierna är i olika bolag. Anledningen till detta är att det kan hända att det går dåligt för en hel bransch – och därmed även alla bolag som är verksamma inom den – vilket kommer ha en påverkan på aktierna som ägs i dessa bolag. Av den anledningen är det ofta en bra grej att ha utdelningsaktier i flera olika branscher för att minska risken.
 • Investerat kapital: Det kapital som investeras i aktier bör alltid vara kapital man är beredd, och har råd, att förlora. Aktiekurser, bolagens ställningar och branscher kan förändras plötsligt vilket kan komma att påverka det kapital som har investerats i dem. Det finns vissa sätt att minska sannolikheten för att det investerade kapitalet skulle minska, såsom att placera pengar i olika bolag och i olika branscher, men detta bör inte heller ses som någonting som gör att pengarna är helt säkra.
 • Tid: När man bygger upp en utdelningsportfölj är tid en viktig del, särskilt om man har tänkt bygga upp portföljen kontinuerligt. Vissa kan, när de börjar bygga sina portföljer, använda ett startkapital bestående av en något större summa som de investerar på det sättet de tycker verkar passande, för att sedan efterhand investera mer pengar regelbundet. Vissa andra kan börja med en regelbunden investering direkt, utan att ha en större summa de använder först. Vilka summor man väljer att föra över bör alltid utgå från vad man har råd till, och pengarna som förs över bör inte vara särskilt viktiga för en i sin vardagsekonomi.
En av våra portföljer
En av våra portföljer

Bra att känna till

För utdelningsaktier finns det några brytpunkter som kan vara bra att ha kännedom om, då det inte alltid är saker som förekommer vid andra typer av investeringar. Detta kan vara saker som INK-dag, X-dag, avstämningsdag, RD, utbetalningsdag och PD, vilka samtliga är saker som påverkar huruvida man kommer vara berättigad till aktieutdelning eller inte för en viss tidsperiod.

 • Ink-dag: Ink-dagen är den sista dagen som man måste handla aktien för att ha rätt till att ta del av aktieutdelningen för den perioden. Vanligtvis sammanfaller ink-dagen med bolagets årsstämma. Om du skulle äga aktier i ett bolag och säljer dessa innan, eller samma dag som, ink-dagen har du inte rätt till utbetalningen.
 • X-dag: X-dagen är dagen efter ink-dagen, vilken är från och med när aktien kan handlas för att ha rätt till utdelning.
 • Avstämningsdag: Avstämningsdagen infaller två bankdagar, eller likviddagar, efter ink-dagen och således en dag efter x-dagen.
 • RD: RD är en förkortning av Record Date, och är detsamma som avstämningsdag.
 • Utbetalningsdag: Utbetalningsdagen är den dagen som aktieägarna får tillgång till sina utbetalningar. Detta sker vanligtvis tre bankdagar efter avstämningsdagen.
 • PD: PD står för Pay Date och är detsamma som utbetalningsdag.

Dessa dagars ordningsföljd skulle kunna skissas upp på följande sätt:

 • Dag 1: Ink-dag.
 • Dag 2: X-dag.
 • Dag 3: RD/Avstämningsdag.
 • Dag 4: PD/Utbetalningsdag.

Vilka datum dessa dagar infaller är bolagsspecifikt och går att läsa om genom att gå in och kolla på den specifika aktien och sedan klicka vidare till bolagsinformation där företagets kalender brukar finnas tillgänglig och innehållandes denna information.

Några slutord

När man investerar – oavsett vad investeringen består i – bör man alltid se till att ta reda på information om det i förväg för att på så sätt kunna ha så bra koll som möjligt på hur saker fungerar, vilka potentiella risker som kan finnas och vilka möjliga framgångar det kan innebära. Utdelningsaktier kan ses som en aktie som passar bra om man vill bygga upp en passiv inkomst över tid. Genom att ha större kunskap kan man också få en ökad förståelse för hur saker fungerar och hänger ihop, vilket kan göra det lättare att ha en nyanserad bild av vad det hela faktiskt handlar om – både vad det är och vad det inte är, men också vad det skulle kunna vara.

Recent Posts