Kassalikviditet, vad är det? | Definition av nyckeltal och fundamental analys


Last Updated on juni 27, 2021 by Jessica

Kassalikviditet

Jag fick en fråga av en medlem idag om vad kassalikviditet är för något och om jag använder det något i mina fundamentala analyser för mina portföljer.

Kassalikviditet är ett mått på ett företags betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten är minst 100% innebär detta att företaget kan betala av sina kortsiktiga skulder direkt. En förutsättning för detta är att omsättningstillgångarna kan användas direkt.

Kassalikviditeten är kvoten mellan omsättningstillgångar exklusive varulager och kortfristiga skulder.

Jag tänkte också att istället för att bli långrandig och att uppfinna hjulet igen så finns det säkert fler som skrivit om kassalikviditet på nätet. Låt oss söka upp dom. Vad jag hittade var följande:

Wikipedia skriver följande om kassalikviditet:

Kassalikviditet indikerar ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. En kassalikviditet om 100 % eller mer innebär att kortfristiga skulder kan betalas direkt. Detta förutsätter dock att omsättningstillgångarna kan användas direkt. En kassalikviditet om under 100 %, där lager eller pågående arbeten inte kan användas direkt, betyder att företaget kan behöva göra sig av med långsiktiga tillgångar som byggnader eller utrustning, eller behöva ta lån för att betala sina kortfristiga skulder.

En tumregel är att kassalikviditeten ska ligga på minst 100 %. Formeln för att räkna ut den är: omsättningstillgångar (ibland även inklusive outnyttjad checkräkningskredit) exklusive lager delat med kortfristiga skulder inklusive föreslagen utdelning.

Hogia skriver följande om kassalikviditet:

Kassalikviditet= omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. 

Detta nyckeltal anger företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten är 100 procent eller mer kan de kortfristiga skulderna betalas omedelbart, under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Nyckeltalet kräver alltså kännedom av omsättningstillgångarnas och de kortfristiga skuldernas karaktär för att användas korrekt.

Är kassalikviditeten lägre än 100 procent och eventuella varulager eller pågående arbeten inte kan omsättas omgående, kan företaget behöva göra sig av med långfristiga tillgångar eller ta lån för att kunna betala sina kortfristiga skulder.

Exempel: Ett bolag har år 1 omsättningstillgångar (exkl. lager och pågående arbeten) som uppgår till 2.200 kkr. De kortfristiga skulderna är 2.000 kkr. Kassalikviditeten blir då: 2.200/2.000*100=110%. År 2 är omsättningstillgångarna (exkl. lager och pågående arbeten) 2.300 kkr och de kortfristiga skulderna 2.400 kkr. Kassalikviditeten blir då 2.300/2.400*100=96%. Det innebär alltså att kassalikviditeten har försämrats. En djupare analys krävs för att få reda på orsaken och vad som kan göras för att förbättra situationen. 

Björn Lunden skriver följande om kassalikviditet:

Ett ekonomiskt nyckeltal som visar företagets betalningsförmåga på kort sikt (likviditet) genom att ställa omsättningstillgångarna (minus varulagret och pågående arbeten) i förhållande till de kortfristiga skulderna.

Tumregeln är att kassalikviditeten bör ligga på minst 100%. Då är omsättningstillgångarna (minus varulager och pågående arbeten) lika stora som, eller större än, de kortfristiga skulderna.

Kassalikviditet = (Omsättningstillgångarna – Varulagret och Pågående arbeten)/Kortfristiga skulder

kassalikviditet
kassalikviditet

Pricerunner skriver följande om kassalikviditet:

Kkassalikviditet är en indikator på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Kassalikviditeten mäter ett företags förmåga att betala sina kortfristiga skulder med sina mest likvida tillgångar. Av denna anledning exkluderar man lager från omsättningstillgångarna och kassalikviditeten räknas ut på följande sätt:

Kassalikviditet = (omsättningstillgångar – lager) / kortfristiga skulder, eller
= (likvida medel + säljbara värdepapper + kundreskontra) / kortfristiga skulder

Kassalikviditeten mäter de tillgängliga likvida tillgångarna i kronor för varje krona kortfristig skuld. En kassalikviditet på 1,5 innebär således att ett företag har 1,5 kronor i likvida tillgångar tillgängliga för att täcka varje krona kortfristig skuld. Ju högre kassalikviditet, desto bättre är företagets likviditetsposition. Kan ibland kallas ”quick-kvot” eller ”acid-test ratio”.

Vad betyder ‘Kassalikviditet’?

Som exempel kan vi ta ett företag med följande omsättningstillgångar på balansräkningen:

Fem miljoner i likvida medel, tio miljoner i säljbara värdepapper, 15 miljoner i kundreskontra och 20 miljoner i lager.

På andra sidan har vi 20 miljoner i kortfristiga skulder.

Kassalikviditeten är i detta fall 1,5 och balanslikviditeten 2,5.

Kassalikviditeten är ett försiktigare mått än balanslikviditeten eftersom det exkluderar lager från omsättningstillgångarna. Lagertillgångar tar i allmänhet längre tid att omvandlas till likvida medel och i de fall de måste säljas av snabbt måste företaget kanske acceptera ett lägre pris än bokföringsvärdet. Av denna anledning räknas dessa bort från tillgångar som snabbt kan konverteras till likvida medel.

Huruvida kundreskontra kan ses som en källa till likvida medel är diskutabelt och beror på företagets kreditvillkor för sina kunder. Ett företag som endast ger sina kunder 30 dagar att betala tillbaka kommer givetvis ha en bättre likviditetsposition än företag som ger dem 90 dagar. Likviditetspositionen beror dock också på kreditvillkoren som företaget förhandlat fram med sina leverantörer. Till exempel: Om en firma ger sina kunder 90 dagar att betala tillbaka, men har 120 dagar på sig att betala sina leverantörer, kommer de befinna sig i en hyfsad likviditetsposition.

Det finns även ett annat problem med att inkludera kundreskontra som en källa till snabba pengar. Kontanter och säljbara värdepapper kan oftast omvandlas till likvida medel till samma värde som det som står på balansräkningen. När det gäller kundreskontra kan summan man faktiskt erhåller ofta ligga strax under bokföringsvärdet på grund av rabatter för tidig betalning samt kreditförluster.

Här hittar du mer läsning om Fundamental analys.

Här hittar du en ordlista som handlar om mer än bara kassalikviditet. Du hittar ord inom både ekonomi,trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Recent Posts