Jordens Befolkning – Hur Många Människor Bor i Världen?

Last Updated on February 10, 2024 by Håkan Samuelsson

Hur stor världens befolkning är kan vi se på räknaren ovan, den ligger i nuläget på ca 7,7 miljarder, men hur är denna befolkningssiffra utspridd och fördelad över jordens yta?

Befolkningsantalet i världen har ökat med rekordfart de senaste 200 åren! Det tog hela 200 000 år för jordens befolkning att öka till 1 miljard – men bara 200 år att öka till 7 miljarder. Vilka faktorer har lett till en sådan befolkningsökning så snabbt? Förbättrad sjukvård, bättre näring via föda samt ökad infrastruktur är bara några av de faktorer som har haft en inverkan på det ökade befolkningsantalet.

Hur påverkar världens befolkningsökning miljön?

Befolkningsökning är känt för att vara en av de drivande faktorerna som ligger bakom miljöproblem, detta beror på att en ökad befolkning kräver mer och mer icke förnyelsebara resurser för sin livsstil, såsom fossila bränslen och olja.
Världens befolkning växer med ungefär 74 miljoner personer per år, denna ökning är spridd över hela jordklotet. Forskare vet ännu inte vad jordens “befolkningskapacitet” är, vad de dock vet är att befolkningsökningen påverkar vår miljö på ett negativt sätt. Över de senaste 50 åren har vi konsumerat mer resurser än vad alla våra företrädare har gjort sammanlagt.
Det ökande antalet kräver fler resurser, samtidigt som vi producerar mer avfall, hur vi gör oss av med detta avfall påverkar miljön på ett negativt sätt. FN tror att världsbefolkningen kommer ligga på runt 9,2 biljoner redan vid 2050.

Varför ökar befolkningsantalet?

Befolkningsantalet i världen ökar, och trots att ökningen har saktats ner de senaste åren kan vi fortfarande förutspå en ökning av befolkningen i framtiden. Ökning sker linjärt som en konstant ökning över en tidsperiod, den nya siffran påverkas inte av den siffran som redan existerar.
När det kommer till exponentiell ökning ser det  lite annorlunda ut, ökningen av en faktor är proportionell till vad som redan finns. När det kommer till befolkningsökning kan vi se att antalet som redan finns påverkar hur många barn som föds i det landet dock sker ökningen
inte så enkelt som en konstant dubblering av ursprungsmängden, faktorer som fertilitet, mortalitet påverkar befolkningsökningen, även ålder, kön samt rationella beslut påverkar som om folk har ett eller fler barn.
Befolkningsantal = Födelsetal  – Dödstal
Faktorer som påverkar befolkningsantalet är fertilitet, mortalitet, sjukvård, preventivmedel, näring och tillgänglighet till livsmedel.

Hur många människor bor det i Sverige?

 

Var sker den största förändringen?

Den Europeiska populationen tros minska i framtiden, främst för att fler och fler väljer karriär före familj och på så sätt minskas antalet barn per familj. I övriga världen ses antalet växa men mindre snabbt än det har gjort under de senaste 200 åren. Den kommande tillväxten tycks mestadels bero på minskade dödstal, tack vare bättre sjukvård, näringsrikare föda samt bättre infrastruktur. Många fler idag har tillgång till en ordentlig utbildning, rätt sorts behandling vid sjukdom samt att vi på många sätt kan förebygga sjukdomar via kunskap och vaccinationer. Vi lever i regel längre och hälsosammare liv jämfört med bara några tiotals år tillbaka.
Kina – Kina har i dagsläget jordens största befolkningsantal, i storlek samt i tillväxt. År 1970 hotades Kina av låg matförsörjning vilket ledde till kontrollåtgärder för att minska befolkningstillväxten. Man uppmuntrades att gifta sig äldre samt endast ha ett barn per familj. Efter dessa åtgärder som även inkluderade fertilitet, finansiell hjälp till de familjer som endast hade ett barn samt gratis utbildning till ensambarns familjer, minskade antalet barn födda per kvinna, trots detta är Kina fortfarande världens största befolkning.
Indien – År 1990 nådde Indiens population en miljard och den förväntas stiga till 1,63 miljarder vid 2050 med den nuvarande tillväxttakten. Många tror att ökad välfärd samt att införa  fler möjligheter till preventivmedel kan lösa problem i framtida Indien medan andra tror att det krävs en kraftigare påverkan från regeringen för att minska födelsetalen.
Iran – Efter den islamiska revolutionen 1979 ökades Irans population snabbt, från 34 miljoner till 63 miljoner på endast 20 år! Antalet barn per kvinna ökade stort då alla uppmuntrades att öka den muslimska populationen, preventivmedel var förbjudna.
Efter kriget 1980, då många unga soldater stupade, ökade kraven på fler födslar ännu mer, det var inte förrän på sent 90-tal som hetsen kring befolkningsökningen avtog då den iranska regeringen insåg hur kostsam en snabb populationsökning faktiskt var. Först då tilläts preventivmedel och utbildningsmöjligheter prioriterades. Idag ökar fortfarande Irans population fast betydligt långsammare.
Nigeria – År 1950 hade Nigeria en befolkning på runt 36 miljoner, år 2000 hade denna siffra växt till 125 miljoner. Hade Nigeria haft bättre sjukvård, levnadsförhållanden samt tillgång till livsmedel skulle denna ökning bli åtta gånger större innan 2050, detta är dock inte troligt då levnadsförhållandena i Nigeria inte är optimala.
Ryssland –  Rysslands befolkning minskar med ungefär 1 miljon per  år, vilket till största delen beror på en kollapsande ekonomi, föroreningar samt miljöförstöring, sämre näring från föda samt ett dåligt sjukvårdssystem, vilket i vissa fall resulterar i infertilitet, genetiska defekter samt spädbarnsdöd. Alla dessa faktorer har lett till ett minskat födelsetal i Ryssland.
USA – År 1900 bestod USA av ca 76 miljoner individer, 1998 hade denna siffra stigit till 270 miljoner. Detta beror till stor del på att födelsetalet per kvinna var extra högt efter andra världskriget. USA har den snabbast växande populationen av alla industriellt välutvecklade länder på jorden, USA har nästan dubbel tillväxt jämfört med de flesta i-länderna.
Populationen förväntas öka öka till ungefär 340 miljoner vid 2050, anledningarna till denna förväntade tillväxt inkluderar antalet unga ogifta mödrar, hög fertilitet inom vissa etniska grupper samt otillräcklig sexualutbildning och preventivmedelsanvändning.

Sammanfattning – Hur många människor finns det i Världen?

Vi kan alltså se att under de senaste 200 åren har befolkningsantalet på jorden stigit med extrem fart, något som tycks påverka miljön på ett negativt sätt. Vi vet ännu inte vilken påverkan denna snabba ökning har på vår planet samt hur länge vår jord kommer att klara av att ackommodera vår användning av dess resurser. Vi ser även en förväntad stigning av världsbefolkningen över de kommande åren samtidigt som vi utnyttjar mer av jordens resurser och lämnar mer skadligt avfall efter oss. Om vi inte lär oss hantera denna befolkningsökning kan det leda till effekter som vi inte kan hantera.

 

Leave a Reply